Návštevný poriadok Veľký Meder termálne kúpalisko

Vážení návštevníci,
boli by sme radi, keby Váš pobyt v areáli termálneho kúpaliska Veľký Meder bol pre Vás čo najpríjemnejší a čo najbezpečnejší. Z uvedených dôvodov sme pre Vás pripravili Návštevný poriadok. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa s týmto návštevným poriadkom pri vstupe do areálu a dodržiavať jeho ustanovenia.

A. VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU
Vstup pre návštevníkov je povolený len v čase prevádzky s platnou vstupenkou, alebo permanentkou.
Deti do 12 rokov majú povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
Areál môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám.
Pri naplnení kapacity nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.

B. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU
Do priestorov areálu majú zakázaný vstup všetky osoby, ktoré sú postihnuté akú koľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, tj. Osoby choré
* Zvlášť chorí s kožnými, vlasovými alebo infekčnými chorobami
* Osoby so zanedbanou osobnou hygienou
* Osoby zahmyzené
* Osoby pod vplyvom návykových látok
Vstup do areálu môže byť odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich chovanie je v rozpore s dobrými mravmi
Z priestoru areálu môže byť vykázaný bez vrátenia vstupného návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto poriadku alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov termálneho kúpaliska či pracovníkov bezpečnostnej služby
Do priestorov areálu je zakázaný vstup so zvieratami.

C. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov použiť SPRCHY!
Z dôvodu bezpečnosti je zakázané nosiť so sebou pri bazénoch a v sprchách nápoje a hygienické prípravky v sklenených obaloch.

Konzumácia jedál je povolená len v priestoroch na to určených.
Návštevníci sa môžu vyzliekať a obliekať len na miestach na to určených-kabínkach eventuálne v šatni.
Detský bazén je určený pre deti od 3. do 6. rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazéna je ZAKÁZANÝ!

V oddychových bazénoch s kľudovým režimom sa nesmie vykonávať žiadne fyzickej aktivity a pobyt pre deti do 12. rokov v nich nie je vhodný.
Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a vybaveniu areálu.
Každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody ním zavinené, ktoré by boli spôsobené jeho vinou na zariadení areálu, alebo na majetku iných osôb v areáli.
Každý návštevník je povinný dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojím konaním a správaním ostatných, nespôsobovať nadmerný hluk a dbať o svoju osobnú bezpečnosť - nebehať po mokrých plochách.

Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník zaviní vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
Tobogány, šmykľavky a ďalšie atrakcie na ktoré má návštevník prístup, využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko! Detí do 12.let môžu využívať tobogany len pod dohľadom rodiča alebo inej blízkej osoby nad 18 rokov.

Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na toboganoch a šmýkačka ako aj ďalšie oznámenia a upozornenia vyvesené v priestoroch termálneho kúpaliska.
Za nadmerné opotrebenie plaviek z dôvodu častých sklzov sa na tobogánoch či šmýkačke nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.

Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a povereného personálu kúpaliska.
Aktuálne oznámenia, pokyny a upozornenia sú nadradené všeobecným predpisom.
V prípade nepriaznivého počasia-búrky, alebo silného vetra sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť vonkajšie bazény!

Návštevník je povinný opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby.
Prevádzkovateľ zodpovedá len za veci uložené v úschovniach, ktoré sa nachádzajú pri každej pokladni, priestor pri vnútorných šatniach je chránený kamerovým systémom.
Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné a ani iným spôsobom ho odškodniť.

D. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ
Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla.
Slniť sa a kúpať sa bez plaviek, alebo ich častí.
Brať do oddychových bazénov nafukovacie predmety a lopty.
Vzájomne sa potápať, vhadzovať druhých do vody a skákať do bazénov.
Bezdôvodne volať o pomoc.
Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do spŕch druhého pohlavia a do častí areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov.
Fajčiť vo všetkých vnútorných priestoroch aj vo vonkajších bazénoch.
Brať so sebou ostré predmety, sklenené veci, ktoré by sa mohli rozbiť a tým spôsobiť zranenie.
Vstupovať do bazénov, na tobogány a šmýkačky so žuvačkou.
Neoprávnene používať zariadenia a predmety určené na poskytnutie prvej pomoci.
Svojvoľne premiestňovať zariadenia a inštalovaný nábytok.
Nosiť a používať zbrane.

Vyžadovať od zamestnancov areálu služby odporujúce tomuto návštevnému poriadku.