Skokanský bazén

Bazén plný zábavy!

Teplota 26-28 C°, Plocha 215.00m2, Hĺbka 1.90-3.90m

Okrem zážitku zo skákania ponúka pre zdatnejších využiť lezeckú stenu nad vodou, alebo úžasný pohľad z vodopádov. Zo skokanského bazéna, ktorý má nepravidelný tvar , sa skáče buď zo skokanských blokov alebo zo skokanských plošín z výšky 1,50 m, 2,60 m a 3,60 m nad hladinou vody.                                                   

Prevádzkový poriadok

Každý návštevník je pri vstupe do areálu povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

Všetky aktuálne pokyny v areáli kúpaliska sú nadradené všeobecným pokynom.                                               

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

1, Návštevu Letného zážitkového sveta absolvuje každý na vlastnú zodpovednosť, pričom za dieťa mladšie
ako 14 rokov zodpovedá jeho rodič alebo dospelá osoba, ktorá dieťa sprevádza.
2, Užívateľ je povinný správať sa tak, aby neohrozil svoj život, ani život ostatných kúpajúcich sa.
 Z toho dôvodu nesmie preceňovať svoje fyzické schopnosti a svoju zdatnosť, musí brať ohľad
na svoj súčasný zdravotný stav.
3. Používateľ je povinný dodržiavať tieto ustanovenia a dbať na pokyny plavčíkov a prevádzkovateľa
tohto zariadenia.UŽÍVANIE SKOKANSKÉHO BAZÉNA JE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ NÁVŠTEVNÍKA!!!1, Zdržiavať sa v priestoroch skokanského bazéna je povolené iba počas prevádzkovej doby a pod dohľadom plavčíka.
2, Skákanie do bazéna je povolené iba z miestach k tomu určených.
3, Skokanský bazén smú používať výhradne plavci!!!
4, Deťom do 12 rokov skákanie zo skokanskej plošiny z výšky 3,6 m a 2,5 m   je zakázané !!!!
5, Deti vo veku do 14 rokov smú do bazéna vstupovať len pod dozorom dospelej osoby
(nad 18 rokov), ktorá za ich správanie, bezpečnosť a dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku
ako aj pokyny plavčíkov zodpovedá počas celej návštevy.
6,  Štartovací mostík alebo skokanskú plošinu môže použiť naraz iba 1 osoba.
7, Pred skokom je návštevník povinný  uistiť sa, že priestor dopadu je voľný!
8. Po skoku je návštevník povinný opustiť okamžite priestor dopadu a následne bazén.
9, Pri skokoch návštevníci nemôžu používať žiadne predmety pre neplavcov ako napr. kruhy, plavecké doštičky, nafukovacie rukávniky, plutvy a tiež plavecké okuliare a ostré predmety, sklené veci...)
10, Je zakázané sedieť  na štartovacích mostíkoch a na skokanských plošinách!
11,  SKOKANSKÝ BAZÉN NIE JE URČENÝ K PLÁVANIU A POTÁPANIU!!!
12. AKROBATICKÉ SKOKY A SALTÁ SÚ ZAKÁZANÉ !
13, Lezecká stena je vybavená s dvoma dráhami. Na každej dráhe sa môže zdržiavať naraz iba 1 osoba.
14. Deťom do 8 rokov  lezenie na lezeckej stene je zakázané!
15. Počas vlnenia vody vo vlnovom bazéne ( 1 hod / 20 min) skokanská veža je zatvorená ! Skákať sa smie iba
zo štartovacích mostíkov.
16, Do skokanského bazéna majú zakázaný prístup : OSOBY POD VPLYVOM ALKOHOLU
ČI OMAMNÝCH LÁTOK!
17, Osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkovateľa a plavčíkov môžu byť z bezpečnostných dôvodov vykázané
z areálu bez nároku na vrátenie vstupného.
18, V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka.
Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením prevádzkového poriadku, príkazových a zákazových piktogramov, prevádzkovateľ nezodpovedá.
19, V prípade nepriaznivého počasia (ako búrky, blýskanie alebo silného vetra) sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazén.Bazén je v prevádzke počas letných mesiacov!

Bazén je v prevádzke počas letných mesiacov!